Beta

Rahlfs 1473

Mt. Athos, Ἰβήρων, 899 (Lambros 5019). No diktyon: 24494.
s. XVI | Paper
Defective at the beginning and the end.
Bibliography
Demetrakopulos, Ph. Ar.: “Τὰ αὐτόγραφα τοῦ Παχωμίου Ρουσάνου στὴν Ἰβήρων. Ὁ ἐπίσης αὐτόγραφος κώδ. ΕΒΕ 1062”, in Πρακτικὰ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου «Παχώμιος Ρουσάνος». 450 χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμησή του († 1553), Athen 2005, 267–310, 277.
Catalogues
Lampros, S.: Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos, Cambridge, Vol. I–II, 1895–1900, Vol. II, 235.
Rahlfs, A.: Verzeichnis der griechischen Handschriften des Alten Testaments (Mitteilungen des Septuaginta–Unternehmens der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 2), Berlin 1914, 14.