Beta

Rahlfs 1434

Mt. Athos, Διονυσίου, 65 (Lambros 3599; Nunc 0063). No diktyon: 20033.
s. XIII - XIV  a. 1312 (ca.), according to Rahlfs | Parchment, 244 ff., 190 × 130 mm, 1 col. |  Minuscule (Archaizing hand of the early Palaiologian period; ff. 14-201, 203-223). | Scribe: Σἀββας μοναχὸς κόλπου Νικομηδείας κώμης οὐ μικρᾶς Μάνου λιμένος ὃν τοῦ Καλαθᾶ πάντες έπωνομάζουν  f. 244v.
The codex is composed of several parts. The subscription on f. 244v possibly belongs only to the last codicological unit. The Easter tables on f. 242r begin with 1313, but they are based on shaving, so they are probably not original and therefore cannot be used for dating.
Bibliography
Aliprantis, Th. Chr.: Moses auf dem Berge Sinai. Die Ikonographie der Berufung des Moses und des Empfangs der Gesetzestafeln, München 1986, 131.
Anderson, J.: The New York Cruciform Lectionary, University Park 1992, 71 with n. 17.
Babić, G.: Kraljeva crkva u Studenici, Belgrad 1987, 196 with n. 34.
Bokotopulos, P.A.: Ἕνα ἄγνωστο χειρόγραφο τοῦ κωδικογράφου Ἰωάσαφ καὶ οἱ μικρογραφίες του: τὸ ψαλτήριο Christ Church Arch. W. gr. 61”, Δελτίον τῆς Χριστιανικῆς καὶ Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας Δ´/8 (1975/76), 179–195, 185, n. 24.
Boonen, A: “La figuration de l’arbre dans les scènes du Nouveau Testament à Byzance du IXe au XVe siècle”, Byzantion 55 (1985), 417–430, 419 with n. 7.
Brockh. H.:H. Brockhaus, Die Kunst in den Athos–Klöstern, Leipzig 1891, 174 n. 1, 235, 236, n. 1, 290.
Chrestu, Pan. K.: Τὸ Ἅγιον Ὄρος. Ἀθωνικὴ πολιτεία – ἱστορία, τέχνη, ζωή, Athens 1987, Image on p. 459.
Christou, P.C./Kadas, Ch./Tsioumis Pelekanidis, S.N.: The Treasures of Mount Athos : illuminated manuscripts, miniatures, headpieces, initial letters. I–III, The patriarcal Institute for patristic studies 2, Athènes, Ekdotikê Athênon, 1973–1979, 219–221 (a. 1313).
Cocola, C.: “A repentant sinner: Representing the self in Nikephoros Ouranos’ catanyctic alphabet”, Byzantine and Modern Greek Studies, 46 (2) 176–195, 192.
Crostini Lappin, B.: “Structure and dating of codex Atheniensis graecus 788, typikon of the monastery of the Theotokos Evergetis (founded in 1049)”, Scriptorium 52 (1998), 330–349, 343 with n. 82.
Cutler, A: *The Aristocratic Psalters in Byzantium (Bibliothèque des Cahiers Archéologiques 13), Paris 1984, 9, 103–106 and n. 359–369 (12th c., in.).
Cutler, A.: “The Aristocratic Psalter: The State of Research”, in Actes du XVe congrès international d’études byzantines. Athènes – Septembre 1976. I. Chronique du Congrès. Art et Archéologie, Athen 1979, 423–449, 439 n. 81.
Cutler, A.: “The Marginal Psalter in the Walters Art Gallery: A Reconsideration”, The Journal of the Walters Art Gallery 35 (1977), 36–61, 54, n. 59.
Dahm, Ch./Bernhard, L.: Athos. Berg der Verklärung, Burda–Verlag 1959, 203.
Djourova, A.: “Sur l’étude des livres manuscrits enluminés dans la société byzantine de la fin de l’empire”, Byzantinobulgarica 5 (1978), 329–337, 333–334, 336.
Dufrenne, S.: Les illustrations du psautier d’Utrecht. Sources et apport carolingien, Paris 1978 (Association des publications près les universités de Strasbourg, fasc. 161), 34, n. 66.
Džurova, A.: Tomičov Psaltir (Monumenta Slavico–Byzantina et mediaevalia Europensia 1), Sofia 1990, 25, 27, 58, 64, 76, 92–93, 102.
Džurova, A.: V sveta na răkopisite, Sofia 2007, 193.
Fedwick, P.J.: Bibliotheca Basiliana Universalis. A study of the manuscript tradition, translations and editions of the works of Basil of Caesarea. IV. Testimonia, liturgical and canonical compositions, florilegia, catenae, iconography,IV,2: manuscripts – libraries (Corpus Christianorum), Turnhout 1999, 404.
Greek Manuscripts at Princeton, Sixth to Nineteenth Century. A Descriptive Catalogue, Kotzabassi, S./Patterson Ševčenko, N., with the collaboration of Skemer, D. C., Princeton 2010, 115, 231.
Hennessy, C.: Images of Children in Byzantium, Farnham 2008, 70 with n. 93, 133 with n. 74, 134 with image 4.10 and T. 1.
Hunger, H.: Schreiben und Lesen in Byzanz. Die byzantinische Buchkultur, München 1989, 51 with n. 25 on p. 148 (14th c).
Kadas, Sot. N.: Τὰ σημειώματα τῶν χειρογράφων τῆς Μονῆς Διονυσίου Ἁγίου Ὄρους, Hagion Oros 1996, 14–15.
Kadas, Sot.: Τὰ εἰκονογραφημένα χειρόγραφα τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Α. Κατάλογος μικρογραφιῶν. Β. Εἰκονογραφικὸ εὑρετήριο (Βυζαντινὰ Μνημεῖα 15), Thessalonike 2008, 156–157.
Kalopissi–Verti, S.: “Painters’ portraits in Byzantine Art”, Δελτίον τῆς Χριστιανικῆς καὶ Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας Δ´/17 (1993/94), 129–142, 134 with n. 30 on p. 135, image. 8 on p. 136 und 142.
Kepetzi, V.: “Empereur, piété et rémission des péchés dans deux ekphraseis byzantines. Image et rhétorique”, Δελτίον τῆς Χριστιανικῆς καὶ Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας Δ´/20 (1998), 231–244, 241 with n. 51 and Image 6 on p. 242.
Kitzinger, E.: I mosaici di Santa Maria dell’Ammiraglio a Palermo. Con un capitolo sull’architettura della chiesa di S. Ćurčić (Monumenti 3 = DOS 27), Palermo – Washington D. C. 1990, 207 with n. 422.
Kozak, N.: Obraz i vlada. Knjaži portreti i mistectvi Kiivs’koi Rusi XI st, Lemberg 2007, 85 with n. 373.
Lazarev, V.: Storia della pittura bizantina, Torino 1967 (Biblioteca di storia dell’arte, 7), 113 (a. 1313/48).
Lowden, J.: “Manuscript Illumination in Byzantium, 1261–1557”, in Byzantium, Faith and Power (1261–1557), ed. Evans, H., New York 2004, 259–293, 263 with n. 30 on p. 601.
Maraba–Chatzenikolau, A./Tufexe–Paschu, Ch.: Κατάλογος μικρογραφιῶν βυζαντινῶν χειρογράφων τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος. Τόμος Β´. Χειρόγραφα Καινῆς Διαθήκης, ιγ´–ιε´ αἰῶνας, Athens 1985, II 88 with n. 15, 91.
Meesters, R./ Praet, R./ Bernard, F./ Demoen, K.: “Makarios’ cycle of epigrams on the Psalms Bodleian Baroccianus 194”, Byzantinische Zeitschrift 109 (2016), 837–860.
Metsane, A.: “Ἄθως, Λαύρας Δ 46. Ἕνα «στουδιτικὸ» μηνολόγιο ἀπὸ τὸ τρίτο τέταρτο τοῦ 11ου αἰῶνα”, Δελτίον τῆς Χριστιανικῆς καὶ Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας Δ´/15 (1989/90) [1991], 257–269, 265 with n. 39.
Nelson, R. S.: “Theoktistos and Associates in twelfth–century Constantinopel: an illustrated New Testament of A. D. 1133”, The J. Paul Getty Museum Journal 15 (1987), 1–58, 21 and n. 91, 22 and n. 99, 23 and n. 100 [= id., Later Byzantine Painting, V];.
Papamastorakes, T.: “Ἐπιτύμβιες παραστάσεις κατὰ τὴ μέση καὶ ὕστερη βυζαντινὴ περίοδο”, Δελτίον τῆς Χριστιανικῆς καὶ Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας Δ´/19 (1996/97), 285–303, 296 n. 27.
Parpulov, G. R.: “Psalters and Personal Piety in Byzantium”, in The Old Testament in Byzantium, ed. Magdalino, P./Nelson, R. (Dumbarton Oaks Byzantine Symposia and Colloquia), Dumbarton Oaks 2010, 77–105, 96–97 with n. 87–91, on p. 96 (12th c).
Parpulov, G.R.: Toward a History of Byzantine Psalters, ca. 850–1350 AD, Plovdiv 2014, 62 and n. 66, 63 and n. 74, 107 and n. 29, 111 and n. 53, 138 and n. 17, 141 and n. 4, 163, 172, 216 and n. 1, 217 and n. 2, 220 and n. 12, 221 and n. 13, Appendix B1 (Nr. 41–42).
Patterson Ševčenko, N.: “Close Encounters: Contact between Holy Figures and the Faithful as represented in Byzantine works of Art”, in Byzance et les images. Cycle de conférences organisé au musée du Louvre par le Service culturel du 5 octobre au 7 décembre 1992, ed. A. Guillou/J. Durand, Paris 1994, 257–285, 279 and 281 with image 17 on p. 279.
Patterson Ševčenko, N.: The Celebration of the Saints in Byzantine Art and Liturgy, Farnham 2013, IX.
Pelekanidis, S.M./ Christou, P.C./Tsioumis, Ch./Kadas, S.N.: The Treasures of Mount Athos. Illuminated Manuscripts. Miniatures – Headpieces – Initial Letters, Vol. 1, The Protaton and the Monasteries of Dionysiou, Koutloumousiou, Xeropotamou and Gregoriou, Athen 1974, 419–421, n. 118–128.
Rhoby, A.: “Epigraphica–Palaeographica. Weitere Überlegungen zur epigraphischen Auszeichnungsmajuskel in byzantinischen Handschriften, vor allem auf Basis der Analyse von Texten in Versform”, Scripta, 11, 2018, 75–91.
Spatharakis, Io.: “An illuminated Greek grammar manuscript in Jerusalem. A Contribution to the Study of Comnenian Illuminated Ornament”, JÖByz 35 (1985), 231–244, 242 n. 36 and images 12–13.
Spatharakis, Io.: Imagery and Ideology in Byzantine Art, Hampshire 1992, IV.
Spatharakis, Io.: Studies in Byzantine Manuscript Illumination and Iconography, London 1996, 79–89.
Spatharakis, Io.: “The Date of the Illustrations of the Psalter Dionysiou 65”, Δελτίον τῆς Χριστιανικῆς καὶ Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας Δ´/8 (1975/76), 173–177, n. 94–99 (12th c).
Spatharakis, Io.: The Portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts, Leiden 1976 (Byzantina Neerlandica, 6), 49–51, 77, 83, n. 96, 173–177 with n. 94–99 (12th c).
Stichel, R.: Studien zum Verhältnis von Text und Bild spät– und nachbyzantinischer Vergänglichkeitsdarstellungen. Die Anfangsminiaturen von Psalterhandschriften des 14. Jahrhunderts, ihre Herkunft, Bedeutung und ihr Weiterleben in der griechischen und russischen Kunst und Literatur Wien 1971 (Byzantina Vindobonensia 5), 70–74, n. 7–9.
Velmans, T.: “La Chronique illustrée de Constantin Manassès. Particularités de l’iconographie et du style”, CArch 34 (1986), 161–192, 176.
Vzdornov, G.: Issledovanie o Kievskoj Psaltiri, Moskau 1978, 43, n. 2.
Weitzmann, K./Galavaris, G.: The Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai. The Illuminated Greek Manuscripts I. From the Ninth to the Twelfth Century, Princeton 1990, 130 with n. 13.
Weyl Carr, A.: Byzantine Illumination 1150–1250. The Study of a Provincial Tradition (Studies in Medieval Manuscript Illumination), Chicago – London 1987, 108 with n. 67 on p. 171, 178 with n.1 and 5.
Catalogues
Lampros, S.: Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos, Cambridge, Vol. I–II, 1895–1900, Vol. I, 324–325 (Nr. 3599).
Rahlfs, A., Verzeichnis der griechischen Handschriften des Alten Testaments, Berlin 1914 (Mitteilungen des Septuaginta–Unternehmens der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 2), 10.