Beta

Rahlfs 1238

Manchester, John Rylands Library, P. Ryl. Copt. 31.
s. X–XI | Paper, 1, 70 × 70 mm, 1 col. | Provenance: Hermopolis Magna (?).
This single leaf contains matutinal Psalm verses, incl. Ps 98:1.
Catalogue
Fraenkel, D./Rahlfs. A., Verzeichnis der griechischen Handschriften des Alten Testaments, 2d edn, I.1, Göttingen 2004, 235.